Leveringsvoorwaarden
Leveringsvoorwaarden Karin & Sanne, d.d. november 2023
A. ALGEMENE BEPALINGEN

 1. TOEPASSELIJKHEID
  1.1 Deze voorwaarden maken deel uit van alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Karin
  Brummel en Sanne van Raalte en zijn van toepassing op alle uit hoofde van deze overeenkomsten
  uitgevoerde leveranties c.q. verrichte diensten en/of werkzaamheden.
  1.2 Aanvullende en/of afwijkende voorwaarden -waaronder mede inkoopvoorwaarden worden
  verstaan- van de wederpartij maken geen deel uit van de aanbieding of overeenkomst en binden ons
  derhalve niet, tenzij wij deze voorwaarden schriftelijk en uitdrukkelijk hebben aanvaard, in welk geval
  deze voorwaarden voor het overige van kracht blijven en bij tegenstrijdigheden prevaleren.
  1.3 Wanneer deze voorwaarden tussentijds worden gewijzigd, maakt de gewijzigde versie van deze
  voorwaarden deel uit van elke na het moment van inwerkingtreding van de wijziging tot stand
  gekomen overeenkomst.
 2. AANBOD, TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST
  2.1 Alle offertes en aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.
  2.2 Alle bij een aanbieding verstrekte prijslijsten, brochures, en andere gegevens zijn zo nauwkeurig
  mogelijk opgegeven. Deze zijn voor ons slechts bindend indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is
  bevestigd. Alle bij een aanbieding verstrekte gegevens/informatie blijven ons (intellectueel)
  eigendom en dienen op eerste verlangen geretourneerd te worden.
  2.3 De overeenkomst komt tot stand door het plaatsen van een schriftelijke of mondelinge bestelling
  door de wederpartij en onze aanvaarding van de bestelling. De wederpartij aanvaardt deze algemene
  voorwaarden door zijn schriftelijke of mondelinge bestelling. Indien een aanbod door de wederpartij
  wordt aanvaard, hebben wij het recht dit aanbod binnen 3 dagen na kennisneming van de
  aanvaarding te herroepen.
  2.4 Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen alsmede (mondelinge) afspraken
  en/of toezeggingen binden ons slechts indien deze door ons schriftelijk zijn bevestigd.
  2.5 Elke overeenkomst wordt onzerzijds aangegaan onder de ontbindende voorwaarde dat de
  wederpartij -uitsluitend ter onzer beoordeling- voldoende kredietwaardig blijkt voor volledige
  nakoming van de overeenkomst.
  2.6 Wij zijn gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van
  de wederpartij zekerheid te eisen dat wel aan betalings -als aan overige verplichtingen- voldaan zal
  worden.
  2.7 Wij hebben het recht de overeenkomst (gedeeltelijk) door derden te laten uitvoeren.
 3. PRIJZEN EN FACTURERING
  3.1 Verkoop en levering c.q. verrichting van werkzaamheden en/of diensten geschieden tegen de op
  het moment van bestelling geldende prijzen. Wij zijn gerechtigd de prijzen jaarlijks of tussentijds te
  wijzigingen indien externe factoren hier aanleiding toe geven.
  3.2 In artikel 3.1 bedoelde prijzen zijn in euro’s, exclusief omzetbelasting en exclusief
  administratie/verzendkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of overeengekomen.
  3.3 Facturering geschiedt zo spoedig mogelijk na levering, tenzij uitdrukkelijk anders is
  overeengekomen.
 4. LEVERING EN LEVERTIJD
  4.1 Levering vindt plaats binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling. Werkzaamheden worden
  binnen 30 dagen na opdracht aangevangen tenzij andere termijnen worden overeengekomen.
  Overeengekomen termijnen hebben nimmer te gelden als fatale termijnen.
  4.2 Een verstrekte opdracht of bestelling kan binnen veertien dagen na bestelling c.q. opdracht
  kosteloos worden geannuleerd. Wordt er reeds met uw toestemming tijdens de bedenktijd een
  aanvang genomen met de uit te voeren werkzaamheden dan zijn wij gerechtigd om voor deze
  werkzaamheden redelijke kosten in rekening te brengen als u van uw bedenktijd gebruik maakt.
  Neemt u een online dienst af en verkrijgt u tijdens de bedenktijd van 14 dagen direct toegang, dan
  zijn wij gerechtigd om voor dit gebruik redelijke kosten in rekening te brengen als u van uw
  bedenktijd gebruik maakt.
  4.3 Indien levering c.q. verrichting niet binnen de in artikel 4.1 bedoelde termijn van dertig dagen kan
  plaatsvinden, zullen wij zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk zeven weken na ontvangst van de
  bestelling, aan de wederpartij de verwachte leverings- c.q. verrichtingsdatum schriftelijk dan wel
  mondeling meedelen. Gedurende 8 dagen na ontvangst van deze mededeling heeft de wederpartij
  het recht om de gesloten overeenkomst zonder kosten eenzijdig ontbonden te verklaren. Deze
  verklaring moet schriftelijk geschieden en dient uiterlijk op de achtste dag na die van ontvangst van
  de in artikel 4.2 bedoelde mededeling door ons te zijn ontvangen, bij gebreke waarvan de wederpartij
  de overeenkomst niet meer kan ontbinden wegens te late levering van de goederen c.q. verrichting
  van de werkzaamheden en/of diensten en evenmin om deze reden schadevergoeding van ons kan
  vorderen. Vorenstaande geldt niet indien de latere levering te wijten is aan wijzigingen in de
  bestelling opgegeven door de wederpartij.
 5. OVERMACHT
  5.1 In geval van overmacht, waaronder wordt verstaan iedere omstandigheid die ons niet kan worden
  toegerekend en die de levering van goederen c.q. verrichting van werkzaamheden en/of diensten
  onmogelijk maakt, worden wij ontslagen van onze verplichtingen uit hoofde van de gesloten
  overeenkomst. De wederpartij kan in geval van overmacht geen vergoeding van door hem geleden
  schade van ons vorderen.
  5.2 In geval van tijdelijke overmacht zijn wij gerechtigd de in artikel 4.1 bedoelde termijn van 30
  dagen te verlengen met de tijd, gedurende welke de tijdelijke verhindering tot levering c.q.
  verrichting geldt. Wij zijn verplicht aan de wederpartij onverwijld schriftelijk of mondeling de
  vertraging alsmede de reden daarvan mee te delen.
  5.3 Na ontvangst van de in artikel 5.2 bedoelde mededeling is de wederpartij gerechtigd de
  overeenkomst zonder kosten eenzijdig schriftelijk ontbonden te verklaren, indien in redelijkheid niet
  van de wederpartij kan worden verlangd dat hij de goederen c.q. werkzaamheden en/of diensten als
  gevolg van de vertraging alsnog accepteert. Op deze verklaring is artikel 4.3 van overeenkomstige
  toepassing.
 6. RECLAMES
  6.1 De wederpartij dient klachten over de aan hem/haar geleverde goederen c.q. de ten behoeve van
  hem verrichte werkzaamheden en/of diensten binnen 8 dagen nadat de levering heeft
  plaatsgevonden c.q. het uitgevoerde werk is opgeleverd schriftelijk en met duidelijke omschrijving
  van de klachten aan ons mee te delen, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens ons terzake van
  gebreken in/aan de geleverde goederen c.q. de verrichte werkzaamheden en/of diensten vervalt.
  6.2 Indien aan de wederpartij andere dan de door hem bestelde en/of beschadigde goederen zijn
  geleverd, is de wederpartij gerechtigd deze goederen aan ons retour te zenden. De kosten van een
  dergelijke retourzending zijn voor onze rekening.
  6.3 De wederpartij is verplicht de door hem retour te zenden goederen in een deugdelijke verpakking
  te retourneren en dient bij de retourzending de reden daarvan schriftelijk mee te delen, tenzij
  uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Na ontvangst van de retour gekomen goederen zijn wij,
  indien wij de retourzending gegrond achten, uitsluitend gehouden de door de wederpartij bestelde
  goederen alsnog te leveren. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor de dientengevolge door de
  wederpartij geleden schade. Deze bepaling is niet van toepassing op maatwerk. De kosten van een
  retour zending komen voor rekening van de wederpartij ook indien dit binnen de bedenktijd van
  artikel 4.3 plaats vindt.
 7. EIGENDOMSVOORBEHOUD EN (AANVULLENDE) ZEKERHEID
  7.1 Wij behouden ons de eigendom van alle geleverde goederen voor, zolang de wederpartij niet
  volledig heeft voldaan aan zijn/haar betalingsverplichtingen jegens ons uit hoofde van enige
  overeenkomst van leveranties van goederen en/of verrichting van werkzaamheden en/of diensten.
  Vorderingen terzake van het tekortschieten in de nakoming van een dergelijke overeenkomst
  daaronder begrepen.
  7.2 Zolang de wederpartij nog geen eigenaar van de goederen is, is hij zonder voorafgaande
  schriftelijke toestemming van ons niet gerechtigd de goederen te vervreemden, te bezwaren of
  anderszins op enigerlei wijze over de goederen te beschikken.
  7.3 Wij zijn te allen tijde gerechtigd om de geleverde goederen, op basis van het in dit artikel
  bepaalde, bij de wederpartij of diens houders weg te doen halen indien de wederpartij zijn
  verplichtingen niet nakomt. De wederpartij dient hiertoe zijn medewerking te verlenen op straffe van
  een boete van € 1.000,00 per dag dat hij hiermee in gebreke blijft.
  7.4 In geval van doorverkoop door de wederpartij van niet of niet volledig betaalde goederen is de
  wederpartij aansprakelijk voor de eventuele schade die hierdoor wordt geleden.
 8. BETALING, RENTE EN KOSTEN, ONTBINDING OVEREENKOMST
  8.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders is
  overeengekomen.
  8.2 Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming is het de wederpartij niet toegestaan zijn
  betalingsverplichting jegens ons te verrekenen met een vordering van de wederpartij op ons uit
  welken hoofde dan ook.
  8.3 Wij hebben het recht te allen tijde vooruitbetaling, contante betaling, dan wel zekerheid voor de
  betaling van de wederpartij te verlangen.
  8.4 In het geval van overschrijding van de betalingstermijn zijn wij gerechtigd zonder voorafgaande
  mededeling of sommatie vanaf de vervaldatum van de factuur de wettelijke rente in rekening te
  brengen. Bij het berekenen van de rente wordt een gedeelte van een maand als een gehele maand
  beschouwd.
  8.5 Bij niet of niet-tijdige betaling dan wel niet of niet-behoorlijke nakoming van enige op de
  wederpartij rustende verplichting jegens ons, zijn wij gerechtigd, aan de wederpartij de gerechtelijke
  kosten en buitenrechtelijke (incasso)kosten in rekening te brengen, onverminderd ons recht om de
  werkelijk gemaakte kosten in rekening te brengen, indien deze dit bedrag te boven mochten gaan.
  8.6 Onverminderd het in dit artikel bepaalde zijn wij bij niet of niet-tijdige betaling dan wel niet of
  niet-behoorlijke nakoming van enige op de koper rustende verplichting gerechtigd de overeenkomst
  zonder voorafgaande ingebrekestelling buitengerechtelijk te ontbinden en verdere leveranties c.q.
  verrichting van werkzaamheden en/of diensten te staken, onverminderd het recht om vergoeding van
  de door ons ten gevolge van de ontbinding van de overeenkomst geleden schade op de wederpartij
  te verhalen.
 9. AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING
  9.1 Wij aanvaarden slechts aansprakelijkheid voor door de wederpartij geleden schade, die het gevolg
  is van het niet voldoen van door ons geleverde goederen of verrichte werkzaamheden en/of diensten
  aan wettelijke of andere van overheidswege gestelde eisen dan wel het gevolg zijn van verkeerde
  levering, indien en voor zover deze aansprakelijkheid door onze verzekering wordt gedekt, tot het
  bedrag van de door de verzekering gedane uitkering.
  9.2 Indien onze verzekering om enige reden geen dekking biedt, dan wel de schade geheel of ten dele
  niet uitkeert, is onze aansprakelijkheid beperkt tot de netto factuurwaarde van de geleverde
  goederen en/of diensten.
  9.3 Wij zijn niet aansprakelijk voor door de wederpartij dan wel enige derden geleden schade ten
  gevolge van redactionele en/of inhoudelijke onjuistheden en/of onvolledigheden in de door ons
  geleverde goederen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan onze zijde.
  9.4 De wederpartij is verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle aan ons aangeleverde materialen,
  content en informatie die door ons wordt gebruikt om de verkregen opdracht uit te voeren. De
  wederpartij staat er voor in dat met gebruik van de aangeleverde materialen, content en informatie
  geen rechten van derden worden geschonden en geen regels of relevante normen worden
  overschreden. De door ons opgeleverde content dient altijd te worden goedgekeurd door de
  wederpartij voordat deze content extern wordt gepubliceerd. De wederpartij is
  eindverantwoordelijke voor de publicatie.
  9.5 Wij zijn niet aansprakelijk voor door de wederpartij dan wel enige derde geleden schade, die het
  gevolg is van onjuist en/of ondeskundig gebruik door de wederpartij of enige derde van door ons
  geleverde goederen en/of diensten.
  9.6 De wederpartij vrijwaart ons voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van enigerlei
  schade, die het gevolg is of samenhangt met onze levering van goederen en/of diensten.
 10. VOORBEHOUD VAN INTELLECTUELE EIGENDOMMEN
  10.1 Alle rechten van intellectuele eigendom op de krachtens de overeenkomst geleverde of ter
  beschikking gestelde goederen of diensten, waaronder gedrukte uitgaven, elektronische publicaties,
  programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen zoals analyses,
  ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, evenals voorbereidend materiaal daarvan, berusten
  uitsluitend bij ons of onze toeleveranciers, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
  De toepassing van artikel 8 Auteurswet wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
  10.2 De wederpartij verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die bij deze voorwaarden of in de wet
  nadrukkelijk worden toegekend. Ieder ander of verdergaand recht van de wederpartij tot
  verveelvoudiging van gedrukte uitgaven, elektronische publicaties, programmatuur, websites,
  databestanden of andere materialen is verboden. Een aan de wederpartij toekomend recht of gebruik
  is niet exclusief en niet overdraagbaar aan derden en beperkt zich tot normaal gebruik van het
  geleverde of ter beschikking gestelde. Het gebruiksrecht beperkt zich voorts tot het in de
  overeenkomst genoemde doel, medium, aantallen of tijdsduur, of enige andere wijze van beperking
  van de omvang.
  10.3 De wederpartij vrijwaart ons voor eventuele inbreuken op intellectuele eigendomsrechten ten
  aanzien van door de wederpartij of door de wederpartij ingeschakelde derden geleverde materialen.
  Wij staan er niet voor in dat gebruikte materialen vrij zijn van intellectuele eigendomsrechten of dat
  derden gerechtigden hebben ingestemd met het voorgenomen gebruik.
  10.4 Wij zijn gerechtigd op ieder moment het gebruiksrecht om voor ons moverende redenen in te
  trekken nadat hiertoe door ons aan de wederpartij schriftelijk mededeling is gedaan van het
  voornemen tot intrekking van het gebruiksrecht.
 11. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLENREGELING
  11.1 Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands
  recht van toepassing, met uitsluiting van het verdrag der Verenigde Naties inzake internationale
  koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (Wenen, 11 april 1980; TRB 1981, 184; 1986, 61).
  11.2 De Nederlandse tekst van deze voorwaarden is bindend. Indien één of meer van de bepalingen
  in deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is wegens strijd met de wet, blijven de overige
  bepalingen onverkort van kracht.
  11.3 Terzake van uitleg van internationale handelstermen zijn “incoterms” zoals samengesteld door
  de internationale Kamer van Koophandel te Parijs (ICC) van toepassing.
  11.4 De algemene voorwaarden van de wederpartij zijn niet van toepassing en deze worden
  uitdrukkelijk van de hand gewezen.